ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА БЪЛГАРСКО МЕЖДУНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ

Настоящата интернет страница с адрес www.bulgarianim.org е собственост Българско Международно Движение (БМД). Съдържанието на уеб страницата е предназначено да предоставя информация до неограничен кръг потребители.

Неупълномощеният достъп, смущаването и/или затрудняването на работата и опитите за неразрешена промяна на данните, съдържащи се в тази страница е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен Кодекс на Република България и международните норми.

Достъпът до тази страница е изцяло безплатен. Всички разноски, свързани с осъществяването на свързаност към Интернет, са за сметка на потребителя. БМД притежава изключителните права върху дизайна, структурата, съдържанието и интернет страницата като обект на авторското право. Никаква част от тази страница и съдържащите се в нея публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата, без изричното писмено съгласие на БМД.

Всеки потребител има право свободно да преглежда, използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително информациите се използват без смислова редакторска намеса, БМД се посочва като източник, а към информацията се добавя активен линк към www.bulgarianim.org като първоизточник. Всяко нерегулиранo използване на информация, с източник или собственост на www.bulgarianim.org представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство и международните норми.

В случай, че Потребителят получи достъп до други интернет страници чрез сайта www.bulgarianim.org, БМД не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на друга интернет страница (включително и за действия на Потребителя предприети вследствие на възприемане на информация от друга страница), до която Потребителят е получил достъп.

Интернет страницата на БМД е насочена към неограничен кръг лица.

Лица, на които е забранен достъпът до страницата и/или изложената в него информация, не трябва да осъществяват достъп до страницата.
За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България, като при възникване на спорове, същите ще се разрешават от компетентния за целта съд в Република България.

Използвайки www.bulgarianim.org Потребителят се съгласява с Правилата за ползване на www.bulgarianim.org. Тези правила могат да бъдат променяни от БМД без предварително предупреждение.

При всяко посещение, Потребителят дава достъп до:
1. Използване на своя IP адрес, за съставяне на метрични данни.
2. Google Analitics bot, събиране на метрични данни от Гугъл.
3. Google Adsense bot, за анализиране и показване на реклами от Гугъл.
4. Yoast SEO събиране на метрични данни от www.bulgarinim.org.

Ако желаете да прочете как работят бисквитките (cookies), моля вижте тук.

Всеки потребител има право да не разглежда тази страница. БМД не носи отговорност за субективни възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията, публикувана на www.bulgarianim.org, не носи отговорност за всякакви имуществени и неимуществени вреди, възникнали директно, индиректно, поради или свързани с достъп до тази страница и информацията на нея. Потребителят са изцяло отговорен за оценката на използваемостта на информацията на страницата и носи пълната и безусловна отговорност за резултата от действия, предприети въз основа на информация, предоставена чрез тази интернет страница.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Обща информация

а) Въведение
Следните известия за защита на данните са предназначени да Ви информират за обработката на Вашите лични данни и Вашите права относно тази обработка съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и допълнителните приложими закони за защита на данни.

б) Администратор на лични данни
Ние, БМД сме отговорни за обработката на данни, които Вие ни предоставяте.

2. За какви цели и на какво основание обработваме личните Ви данни?

a) Клиентска регистрация
Ние ще обработваме личните данни, събрани от личните регистрации посредством пряка регистрация или чрез социалните мрежи с достъп до страницата.

б) Маркетинг и анализ на клиенти
Ние ще обработваме личните данни, събрани от сключени договори с клиенти по време на предстоящи бизнес сделки, с цел и на основание сключване и изпълнение на клиентски договор. Това включва проучване на пазара, проучвания за обратна връзка и удовлетвореност на клиентите, анализ на клиентите, сегментиране на клиентите и профилиране, за да можем да предложим услуги, които биха представлявали интерес за клиентите, както и анализ на услугите. Също така ще се свържем с вас за тези цели чрез електронна поща. За горепосочените цели Вашите данни ще се съхраняват в нашия склад за данни и ще бъдат допълвани с данни, които събираме от обществени източници (например от Търговския регистър). Това обработване е основано на легитимния ни интерес за подобряване на нашите услуги и взаимоотношенията с Вас.

3. Какви са личните Ви данни, които обработваме?

В зависимост кой сте, може да събираме данни за Вас например когато посещавате или използвате нашите предназначени за потребителите или за клиентите станици (наши посочени източници в публикации) приложения или канали за социални медии, когато купувате или използвате нашите продукти, услуги, системи или приложения и стоки.

4. За колко време съхраняваме личните Ви данни?

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до прекратяване на отношенията, освен в случаите, когато сме задължени по закон да съхраняваме допълнително данните Ви за целите на предоставянето им на публични органи, например на данъчните власти. Това съхранение и прехвърляне на Вашите лични данни на публични органи, с цел изпълнение на правно задължение е основано на чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква В) от ОРЗД.

5. Задължително / доброволно предоставяне на данни

Предоставянето на следните данни е необходимо за сключването на договор с Вас и за да можем да обработим Вашата клиентска регистрация: име на клиента (името на Вашата фирма), бранш, правна форма, служебен адрес за фактуриране, служебен телефонен номер, ЕИК, данни за поне едно упълномощено лице . Останалите данни, събрани в процеса на регистрацията, се предоставят от вас доброволно.

6. Вашите права:

Като субект на данните, можете да се свържете с нас по всяко време с писмено уведомление на посочените в точка 1 буква В), данни за контакт, да упражнявате правата си съгласно ОРЗД. Тези права са следните:

• Правото да получава информация за обработката на данни и копие на обработените данни.
• Право на изискване за поправка на неточни данни или попълване на непълни данни.
• Правото да изисква изтриване на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, информацията относно други искания за заличаване.
• Право да изисква ограничаване на обработката на данни.
• Правото да получава личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат и да изисква предаването на тези данни на друг администратор.
• Право на възражение срещу обработката на данни, за да я спре.
• Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни въз основа на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето.
• Правото да подадете жалба в надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако смятате, че обработката на данни е нарушение на ОРЗД или приложимото законодателство за защита на личните данни.

Ние не обработваме и не събираме лични данни, без вашето изрично съгласие. Събираната и обработвана от нас информация, с изключение на личната ви, персонална идентификация, която се събира и обработва с ваше съгласие, се състои от публично достъпни данни в мрежата.

При промени в закона може да се наложи промяна на Уведомлението за защита на данните. За подобни промени, ще Ви информираме своевременно на предоставените от Вас данни за контакт – служебен телефон, пощенски адрес или служебна електронна поща. Доколкото промените засягат обработката, която се основава на Вашето съгласие, при необходимост ще Ви помолим за ново съгласие.